دوره های آموزش نوار وفیلم


دوره های آموزش و نمایش فیلم به زبان انگلیسی

 در موسسه ایران مهر آموزش و نمایش فیلم به زبان انگلیسی جهت ایجاد فضایی متفاوت در حین آموزش برای زبان آموزان صورت می پذیرد. این دوره های آموزشی باعث توانمند سازی زبان آموزان در هر 4 مهارت زبانی در محیطی متفاوت و فعال می باشد. شما زبان آموزان می توانید جهت حضور در دوره های آموزشی نوار و فیلم به مسئول ثبت نام واحد خود مراجعه فرمایید


آموزشگاه زبان های خارجی ایران مهر ایرانمهر گرمسار

اساتید مجرب زبان گرمسار رضا مهاجری