دوره های ویژه بزرگسالان


زبان آموزانی که از ابتدائی ترین سطح زبان انگلیسی وارد کلاس های ایران مهر می شوند، پس از سپری شدن زمانی نه چندان طولانی از آغاز کلاس ها به دلیل رشدی که در میزان تسلط خود به زبان انگلیسی مشاهده می کنند، به احساس پیشرفتی کاذب دچار می گردند که پس از رسیدن به دومین کتاب از سری کتاب های آموزشی Four corners، این حس کاذب آنها به حداکثر خود می رسد به طوری که زبان آموزان تحولی شگرف در مهارت های خود در زبان انگلیسی احساس می کنند. با پیشروی به سمت کتاب های Four Corners 2,3، این احساس پیشرفت کم کم فرونشسته و زبان آموز به سمت بی میلی نسبت به زبان انگلیسی پیش می رود که این نیز احساسی غیر واقعی می باشد و در این نقطه است که تعدادی از زبان آموزان، کلاس های آموزشی را ادامه نمی دهند. در سمت مقابل، کسانی که روند آموزشی خود را به سمت کتاب های Passages ادامه می دهند، با اینکه ممکن است در طی این دوره ها به مرز احساس غیر معمول پسرفت در زبان انگلیسی نیز برسند، طبق آمار حائز متوسط نمره  7.5در آزمون آیلتس خواهند بود. از این رو به کسانی که به دنبال موفقیت در این آزمون و به طور کلی، تسلط کامل بر زبان انگلیسی هستند توصیه می شود که راه خود را تا پایان دوره های Passages ادامه داده و به اضافه شدن بر بار علمی خود در طی هر یک از کلاس ها ایمان داشته باشند.

نحوه برگزاری : سه روز در هفته

passages موسسه زبان ایران مهر


آموزشگاه زبان های خارجی ایران مهر ایرانمهر گرمسار

اساتید مجرب زبان گرمسار رضا مهاجری